headerphoto

Pravilnik


Polazeći od postojećeg Pravilnika o dodeli priznanja zaslužnim institucijama i pojedincima iz oblasti proizvodnog mašinstva Jugoslavije, donetog 08.06.1994. godine u Novom Sadu i potrebe da se izvrše izmene u delu naziva Zajednice (sada je to Zajednice naučno istraživackih institucija proizvodnog mašinstva Srbije umesto Jugoslavije) i delu koji će omogućiti dodelu i treće povelje i plakete zaslužnim pojedincima iz zemlje ili iz inostranstva, Izvršni odbor Zajednice naučno istraživackih institucija proizvodnog mašinstva Srbije (ZNIPMS), dana 09.07.2018. godine u Kragujevcu donosi novi

PRAVILNIK O DODELI PRIZNANJA ZASLUŽNIM INSTITUCIJAMA I POJEDINCIMA IZ OBLASTI PROIZVODNOG MAŠINSTVA SRBIJE

Član 1

ZNIPMS dodeljuje:

  • povelju i plaketu Prof. dr Pavle Stanković i
  • diplomu Proizvodnog mašinstva Srbije.

Član 2

Povelja i plaketa Prof. dr Pavle Stanković, dodeljuje se poznatim i priznatim naučnim i stručnim radnicima za izuzetan doprinos razvoju proizvodnog mašinstva Srbije.

Član 3

ZNIPMS jednom u dve godine dodeljuje dve povelje i plakete. ZNIPMS može doneti odluku o dodeli i treće povelje i plakete na osnovu prihvaćenog obrazloženja predlagača.

Član 4

Diploma Proizvodnog mašinstva Srbije dodeljuje se radnim organizacijama za izuzetan doprinos razvoju i organizovanju savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije.

Član 5

ZNIPMJ dodeljuje jednom u dve godine najviše četiri diplome, od kojih jedna organizatoru, a ostale organizacijama iz regiona gde se održava savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije.

Član 6

Odluku o dodeli povelja i plaketa Prof. dr Pavle Stankovic, donosi Izvršni odbor ZNIPMS-a i dosadašnji dobitnici povelje i plakete, a na pisani predlog sa obrazloženjem, potpisan od strane najmanje dva redovna profesora iz sastava ZNIPMS-a.

Odluku o dodeli diploma donosi Izvršni odbor ZNIPMS, na osnovu predloga organizatora savetovanja.

Član 7

Povelja i palketa Prof. dr Pavle Stankovic, ne može se dodeliti pojedincu koji radi ili je radio u instituciji koja je organizator Savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije te godine.

Povelje, plakete i diplome uručuje predsednik ZNIPMS u toku održavanja Savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije.

Član 8

Izgled povelje i plakete Prof. dr Pavle Stankovic i diplome Proizvodnog mašinstva Srbije, čini sastavni deo ovog Pravilnika.

Član 9

Troškove izrade plaketa i diploma snose sve članice ZNIPMS.

Kragujevac, 09.07.2018.godine


Izvršni odbor Zajednice naučno istraživačkih institucija proizvodnog mašinstva Srbije (ZNIPMS), dana 15.09.2021.godine donosi

PRAVILNIK O DODELI PRIZNANjA NAJBOLjIM MLADIM ISTRAŽIVAČIMA

U OBLASTI PROIZVODNOG MAŠINSTVA

Član 1

ZNIPMS ustanovljava Medalju Prof. dr Vladimir Šolaja za mladog naučnika i istraživaca u oblasti proizvodnog mašinstva (u daljem tekstu: Medalja), radi odavanja priznanja najboljim mladim naučnicima i istraživacima.

Član 2

Za Medalju mogu biti predloženi mladi naučnici i istraživači iz institucija članica ZNIPMS koji nisu stariji od 35 godina, koji imaju priznate naučno - istraživačke radove.

Član 3

ZNIPMS jednom u dve godine dodeljuje najviše dve Medalje.

Član 4

Kandidati za Medalju moraju da ispune sledeće uslove:

. da su u radnom odnosu na instituciji članici ZNIPMS,

. da imaju zvanje doktora nauka,

. da danom isteka roka za prijavljivanje nisu navršili 35 godina života,

. da imaju prethodno objavljene radove na konferencijama Savetovanja proizvodnog mašinstva,

. da prethodno nisu bili dobitnici ove Medalje.

Status kandidata stiče se podnošenjem prijave od strane matične institucije.

Prijava sadrži:

. obrazloženje predloga sa podacima o ostvarenim rezultatima rada i usavršavanja i

. spisak nagrada odnosno priznanja dobijenih u toku naučno-istraživačkog rada kandidata.

Uz prijavu se prilažu kopije dobijenih nagrada i priznanja.

Član 5

Kriterijum za dodelu nagrade je naučno-istraživački doprinos kandidata u poslednjih 5 kalendarskih godina (posebno u godini u kojoj se Medalja dodeljuje).

Ocena naucno-istraživačkog doprinosa kandidata obuhvata:

. broj radova po kategorijama (izvori KOBSON i SCOPUS) i indeks kompetentnosti,

. indeks citiranosti - heterocitati (izvor SCOPUS),

. Hiršov indeks (sa heterocitatima, izvor SCOPUS),

. nagrade odnosno priznanja dobijenih u toku naučno-istraživačkog rada.

. broj radova objavljen na konferencijama Savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije.

Izvršni odbor ZNIPMS formira Komisiju za ocenu kvaliteta istraživačkog rada koja vrši izbor izmedu kandidata i daje predlog IO koji donosi konačnu odluku o izboru dobitnika Medalje.

Ukoliko Komisija utvrdi da nema kandidata koji zaslužuje Medalju, Medalja se neće dodeliti.

Član 6

Medalje uručuje predsednik IOZNIPMS u toku održavanja Savetovanja proizvodnog mašinstva Srbije.

Član7

Izgled Medalje Prof. dr Vladimir Šolaja, čini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 8

Troškove izrade Medalja snose sve Članice ZNIPMS.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Čačak,15.09.2021. godine

Prethodna savetovanja


ZBORNIK_KG2006

XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006


ZBORNIK_NS2008

XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008


ZBORNIK_KV2012

XXXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Niš, 2011


ZBORNIK_VB2013

XXXV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kraljevo, 2013


ZBORNIK_KG2018

XXXVII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kragujevac, 2018


ZBORNIK_CA-SPMS2021

XXXVIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak, 2021

Arhiva savetovanja