headerphoto

Organizator


KATEDRA ZA PROIZVODNO MAŠINSTVO - FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU

Školovanja na smeru započelo je školske 1962/63, prelaskom na II stepen studiranja prve generacije studenata Mašinskog fakulteta. Naziv, suština i ciljevi smera su se menjali u skladu sa razvojem smera: od Pripremno proizvodnog odseka (1962.), preko Organizaciono-tehnološkog smera (1966.), Smera za proizvodnju i organizaciju (1974.) i Odseka za proizvodno mašinstvo i organizaciju (1980.) do smera za Proizvodno mašinstvo (od 1989. do danas). 2000. započinje školovanje i na Smeru za Industrijski inženjering.

U okviru naučno istraživačke jedinice Katedri pripadaju laboratorije za:

 • Obradu metala i tribologiju i
 • Obradu deformisanjem i mašinske materijale

Na katedri je formirano 10 Centara i to:

 • Centar za revitalizaciju industrijskih sistema
 • Centar za terotehnologiju
 • Centar za kompjuterom integrisano poslovanje
 • Centar za tribologiju
 • Centar za kvalitet
 • Centar za integrisani razvoj proizvoda i procesa i inteligentne sisteme
 • Centar za reciklažu dotrajale PC opreme
 • Centar za virtuelnu proizvodnju
 • Centar za materijale i zavarivanje
 • Regionalni centar za permanentno obrazovanje.

U oblasti naučno-istraživačkog rada članovi katedre su dali ogroman doprinos. Posebno se ističu projekti rađeni za potrebe mnogih kompanija kao što su većina fabrika kompanije Zastava - Kragujevac, FAM - Kruševac, Elektroprivreda Srbije, Valjaonica bakra - Užice, Sartid - Smederevo, FRA - Čačak...

Katedra je organizovala i mnoge naučne skupove i savetovanja, nacionalnog i međunarodnog karaktera, kao što su Savetovanja proizvodnog mašinstva, Konferencije o tribologiji - YUTRIB, SERBIATRIB, BALKANTRIB, YUMO, Festival kvaliteta, itd.

U okviru Katedre pripremaju se izdaju međunarodni časopisi:

 • Tribology in industry i
 • International Journal for Quality Research

Ovi časopisi su visoko pozicionirani u mnogim indeksnim bazama (Scopus...).
Prethodna savetovanja


ZBORNIK_KG2006

XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006


ZBORNIK_NS2008

XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008


ZBORNIK_KV2012

XXXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Niš, 2011


ZBORNIK_VB2013

XXXV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kraljevo, 2013


Arhiva savetovanja