headerphoto

Sporazum o formiranju Zajednice


Sporazum o formiranju zajednice sklopljen izmedju deset institucija, potpisnica sporazuma, o Zajednici naučno istraživačkih institucija proizvodnog mašinstva Srbije

Član 1

Zajednica naučno istraživačkih institucija proizvodnog mašinstva Jugoslavije (u daljem tekstu Zajednica) formirana je na I Savetovanju proizvodnog mašinstva održanom u Beogradu 1965. godine, kao oblik dobrovoljnog udruživanja naučnoistraživačkih institucija proizvodnog mašinstva SFRJ, a obnovljena na 25. savetovanju 1994. godine u Beogradu, sa ciljevima:

  • održavanja jugoslovenskih savetovanja proizvodnog mašinstva, po pravilu svake druge godine u sedištu pojedinih članova zajednice,

  • delovanja na unapredjenju naučnoistraživačkog i razvojnog rada SRJ u oblasti proizvodnog mašinstva i

  • dogovaranja o programima istraživanja i o drugim akcijama od interesa za naučnu misao i jugoslovensku proizvodnu praksu, kao i za članove Zajednice

Član 2

Zajednica funkcioniše kao skup dobrovoljno udruženih članova - naučnoistraživačkih institucija proizvodnog mašinstva kao neprofitna organizacija, tj. nema svojstvo pravnog lica, poseban statut mimo ovog sporazuma, obaveznu članarinu i stalan profesionalni aparat.

Član 3

Koordiniranje radom Zajednice obavlja Izvršni odbor (IO) sa predsednikom Zajednice. IO se sastoji od po jednog predstavnika svakog člana Zajednice. Predsednik Zajednice se bira za period izmedju dva savetovanja i po pravilu to je predstavnik institucije koja preuzima zadatak da organizuje naredno savetovanje.

Član 4

Zajednički zadaci i ciljevi članova udruženih u Zajednicu su definisani članom 1. ovog Sporazuma, a njihovo tumačenje i dogovaranje o akcijama se donose većinom glasova prisutnih članova na sastancima IO, na koje se obavezno pozivaju predstavnici svih institucija članica Zajednice. Svaka institucija - član Zajednice ima po jedan glas prilikom glasanja.

Član 5

Sastanci IO Zajednice se održavaju najmanje jedanput u dve godine i to povodom savetovanja proizvodnog mašinstva i njih saziva predsednik Zajednice po svojoj inicijativi bar tri člana Zajednice. Institucija čiji predstavnik predsedava Zajednici u mandatnom periodu obezbedjuje, bez naknade troškova od strane ostalih članova, administrativne i ostale usluge, a takodje je samostalan organizator narednog savetovanja, bez obaveze participacije ostalih članova u troškovima. Svaka članica snosi sama sve svoje troškove nastale po osnovi ovog Sporazuma.

Član 6

Sva pitanja, uključujući odluke o organizatoru, vremena i tematici savetovanja proizvodnog mašinstva, prijema novih članova, drugim zajedničkim akcijama i eventualnim spornim pitanjima medju članovima rešavaju se na sednicama IO većinom glasova prisutnih članova. Sugestije i predloge značajne za organizaciju i rad Zajednice institucije - članovi pismeno upućuju Predsedniku koji ih stavlja na dnevni red sednice Zajednice. Operativne odluke u okviru načelasadržanih u ovom Sporazumu i njihova tumačenja donose se na sednicama IO Zajednice većinom glasova prisutnih članova.

Član 7

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodredjeno vreme, s tim da se usaglašenim dogovorom mogu vršiti potrebne izmene u pogledu statusa Zajednice, broja članova i drugih bitnih opredeljenja. Svaka članica ima pravo istupa iz ovog Sporazuma, a obavezna je da o svojoj nameri obavesti sve članice šest meseci pre roka nameravanog istupanja.

Član 8

Ovom sporazumu mogu pristupiti i druge institucije na osnovu pismenog zahteva upućenog Predsedniku Zajednice, o čemu se odlučuje većinom glasova prisutnih članova na sednici IO Zajednice. U okviru Zajednice se mogu formirati i posebne sekcije, saglasno oblastima u okviru proizvodnog mašinstva.

Član 9

Ovaj Sporazum je sačinjen u deset ravnoglasnih primeraka i po jedan se nalazi kod svake institucije - potpisnika Sporazuma. Eventualne izmene Sporazuma, uključujući prijem novih članova, regulisaće se aneksom Sporazumu i njega potpisuju svi članovi.

Beograd, 1994, godine

Spoljašnje veze


ijqr

International Journal for Quality Research


tribology

Journal of Serbian the Tribology Society


tribology

Advanced Technologies and Materials


tribology

International Journal of Industrial Engineering and Management


Faculty of Technical Sciences Cacak, University of Kragujevac


Zajednica proizvodnog mašinstva Srbije